ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η παρούσα ιστοσελίδα (εφεξής η «Ιστοσελίδα») ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «VOYATZOGLOU – Εµπορική Εταιρεία Εξοπλισµού & ∆ιακόσµησης Επαγγελµατικών Χώρων» (εφεξής «η Εταιρεία»), η οποία διατηρεί και προσφέρει προς χρήση το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις χρήσης.

Κάθε επισκέπτης / χρήστης της Ιστοσελίδας οφείλει να διαβάσει προσεκτικά πριν από τη επίσκεψη ή την με οποιονδήποτε τρόπο χρήση της Ιστοσελίδας και σε περίπτωση που τυχόν διαφωνεί οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε χρήση της.

Χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται την πλήρη, ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον επισκέπτη/χρήστη των παρόντων Όρων Χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης μπορούν να ανανεώνονται, συμπληρώνονται, επικαιροποιούνται ή/και τροποποιούνται από την «Εταιρεία», ολικά ή μερικά, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Για την πληρέστερη ενημέρωση του επισκέπτη/χρήστη, και ο χρήστης οφείλει και υποχρεούται να ελέγχει κάθε φορά για ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή/και συμπληρώσεις.

Συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας και μετά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση ή επικαιροποίηση των Ορων Χρήσης δηλώνει εκ νέου αποδοχή από τον χρήστη των αναθεωρημένων Όρων, ενώ σε περίπτωση μη αποδοχής τους, ο χρήστης οφείλει να απέχει από κάθε χρήση της Ιστοσελίδας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.

Η Εταιρεία είναι δικαιούχος της Ιστοσελίδας και όλων των περιεχόμενων σε αυτή στοιχείων. Διαθέτει πλήρες και απόλυτο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, το οποίο περιλαμβάνει ως απόλυτα μεταξύ άλλων δικαιώματα, το περιουσιακό δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης και εκμετάλλευσης τόσο της Ιστοσελίδας, δυνάμει του ν. 2121/1993 περί προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως ισχύει, ήδη από τον χρόνο δημιουργίας της, όσο και οποιασδήποτε άλλης εφαρμογής ή έργου μπορεί να θεωρηθεί ότι συναρτάται αμέσως ή εμμέσως προς την Ιστοσελίδα, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Όλα τα λογότυπα, δικαιώματα σε βάσεις δεδομένων, σήματα και λοιπά δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας του υλικού αυτής της Ιστοσελίδας, και αυτή η δομή και ο σχεδιασμός της ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρεία, εκτός αν άλλως ρητά ορίζεται.
Επιτρέπεται η εκτύπωση, αντιγραφή για προσωπική μη εμπορική χρήση και φόρτωση σε υπολογιστή των περιεχομένων της Ιστοσελίδας, απαγορεύεται όμως ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.

Κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να ενσωματώσει στον ιστότοπό του οποιοδήποτε μέρος/περιεχόμενο τηςΙστοσελίδας υποχρεούται να λάβει την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλεί την εν λόγω συναίνεση – εξουσιοδότηση κατά πάντα χρόνο.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Η χρήση της Ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες Όρους Χρήσης, αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση από τρίτους.

Χρήση της Ιστοσελίδας για αποστολή, δημοσίευση, μετάδοση, αναπαραγωγή, ή διάθεση με άλλους τρόπους περιεχομένου που μπορεί για οποιονδήποτε λόγο να είναι ή να θεωρηθεί ότι είναι παράνομο, απειλητικό, ενοχλητικό, άσεμνο ή να εκφράζει εμπάθεια, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις, να παραβιάζει ή να απειλεί να παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, να περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία, προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα και εν γένει να παραβιάζει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία απαγορεύεται.
Απαγορεύεται επίσης στο χρήστη να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε λογισμικό, φόρμουλα ή συσκευή για να επέμβει ή να προσπαθήσει να επέμβει ηλεκτρονικά ή χειροκίνητα στην οργάνωση ή στη λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας., να καταστρέψει, μεταβάλει ή επέμβει με οποιοδήποτε τρόπο στην τελική μορφή αυτής της Ιστοσελίδας ή στον κώδικά της, να αποκτήσει ή προσπαθήσει να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα δίκτυα της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που τυχόν η Εταιρεία διαπιστώσει οποιαδήποτε χρήση από τον επισκέπτη/χρήστη, κατά παράβαση των ανωτέρω, τότε ο χρήστης, ανεξαρτήτως τυχόν άλλων κυρώσεων, υποχρεούται να παύσει αμέσως τη χρήση της Ιστοσελίδας.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, ούτε ακόμη την έλλειψη ιών, είτε πρόκειται για το δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνει το περιεχόμενο της ο χρήστης.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την σωστή και νόμιμη χρήση της Ιστοσελίδας και οφείλει να προβαίνει σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους. Για οποιαδήποτε τυχόν ζημία στην Ιστοσελίδα από κακή ή αθέμιτη ή μη νόμιμη ή μη ενδεδειγμένη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη, αποκλειστική ευθύνη φέρει ο ίδιος, ο οποίος ευθύνεται επίσης σε αποζημίωση της Εταιρείας σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης ή του νόμου.

Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας παρέχονται «ως έχουν». Παρότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που παρέχονται να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς, πλήρεις, αληθείς, επίκαιρες και σε υψηλή διαθεσιμότητα, η Εταιρεία δεν εγγυάται την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων αυτών, τα οποία ο επισκέπτης χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη.

Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη, άμεση ή έμμεση, για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για τυχόν οποιαδήποτε (θετική, ειδική ή αποθετική) ζημία του χρήστη/επισκέπτη αυτής της Ιστοσελίδας, σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας.

Δεδομένης της μορφής του διαδικτύου η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών της (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη που μπορεί να προκύψει από τη λειτουργία ή μη, την πρόσβαση, τη χρήση ή την πλοήγηση στην Ιστοσελίδα ή από τη φόρτωση (download) υλικού, κειμένου και λοιπών δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτή, για τυχόν διακοπή λειτουργίας της Ιστοσελίδας και των παρεχόμενων υπηρεσιών και για οποιαδήποτε μορφή ζημίας προκληθεί στον χρήστη από αυτήν τη διακοπή και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή των δεδομένων ή του λογισμικού (software) ή του υλικού (hardware) του χρήστη που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ή έπειτα από χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας, ούτε για τυχόν λάθη στο πρόγραμμα (bugs), ανθρώπινο παράγοντα, δυσλειτουργία προγράμματος ή οποιοδήποτε άλλο λάθος, παράλειψη ή καθυστέρηση στην μετάδοση από υπολογιστή ή από τη σύνδεση δικτύου.

Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ιούς και κακόβουλο λογισμικό κάθε φορά που συνδέονται στο διαδίκτυο.

ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Η Ιστοσελίδα παρέχει απευθείας πρόσβαση σε άλλους δικτυακούς τόπους ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών της Εταιρείας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση.

Η Εταιρεία δεν αποδέχεται απαραιτήτως ούτε παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση για το περιεχόμενό τους ή τις υπηρεσίες αυτών και δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη που ενδεχομένως επικαλεσθεί επισκέπτης/χρήστης από την πρόσβαση σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους ή από τη συλλογή προσωπικών δεδομένων από αυτούς, ούτε βεβαίως εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους.

Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση αυτών των δικτυακών τόπων ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλουν να απευθύνονται οι επισκέπτες/χρήστες.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα Ιστοσελίδα συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν ο επισκέπτης / χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες της και δημιουργεί λογαριασμό στην Ιστοσελίδα, δηλαδή πληροφορίες που υποβάλλει ο χρήστης για να εγγραφεί σε μια υπηρεσία της Εταιρείας, για παράδειγμα για να δημιουργήσει ένα λογαριασμό ή/και να δημοσιεύσει σχόλια μετά την δημιουργία του λογαριασμού του, ή να λάβει ένα ενημερωτικό δελτίο, καθώς και όταν χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και όταν επισκέπτεται τις σελίδες της ή/και εισέρχεται στα προωθητικά / διαφημιστικά προγράμματά της.

Επίσης, συλλέγει τα προσωπικά εκείνα δεδομένα που ο χρήστης έχει επιτρέψει σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, κ.λ.π.) να κοινοποιούν στην Εταιρεία, όπως συμβαίνει όταν αποκτά πρόσβαση ή συνδέεται σε μια υπηρεσία της Εταιρείας μέσω μιας υπηρεσίας μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή συνδέει μια υπηρεσία της Εταιρείας σε μια υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης, Μπορεί, επιπλέον, να συλλέγει δεδομένα του χρήστη που είναι δημόσια και δημοσιεύσεις που κοινοποιεί μέσω των υπηρεσιών της Εταιρείας. Κατά την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη στην Ιστοσελίδα και τη δημιουργία λογαριασμού σε αυτήν, του ζητείται να παράσχει πληροφορίες , οι οποίες περιλαμβάνουν το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Στα δεδομένα που συλλέγονται κατά τα παραπάνω μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός κινητού ή/και η ηλεκτρονική διεύθυνση οτυ χρήστη, ο κωδικός πρόσβασης, η ημερομηνία γέννησης και το φύλο του, τα στοιχεία του που σχετίζονται με τις ως άνω υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως επίσης οι πληροφορίες ή το περιεχόμενο που έχει επιτρέψει στην υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης να κοινοποιήσει στην Εταιρεία, καθώς και η φωτογραφία του προφίλ του ή οι λίστες των φίλων του, και τα προσωπικά δεδομένα που έχει δημοσιοποιήσει σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Στο βαθμό που ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στις υπηρεσίες της Εταιρείας μέσω υπηρεσιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή όταν συνδέει μια υπηρεσία της Εταιρείας με υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εξουσιοδοτεί την Εταιρεία να συλλέγει, να αποθηκεύει και να χρησιμοποιεί τα σχετικά προσωπικά δεδομένα και το περιεχόμενο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Δημόσια δεδομένα και δημοσιεύσεις που αποτελούνται από σχόλια ή περιεχόμενο που δημοσιεύει τυχόν ο χρήστης στις υπηρεσίες της Εταιρείας και τα προσωπικά του δεδομένα που συνοδεύουν τις δημοσιεύσεις αυτές ή το αντίστοιχο περιεχόμενο (ενδεικτικά, το ψευδώνυμο, το όνομα χρήστη, τα σχόλια, τα likes, η κατάσταση, οι πληροφορίες προφίλ και η φωτογραφία του χρήστη) είναι, ως δημόσια και δημοσιευμένα από τον ίδιο το χρήστη, πάντοτε είναι διαθέσιμα σε όλους και μπορεί να εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης σε εξωτερικές μηχανές αναζήτησης.

Όταν ο χρήστης επισκέπεται την Ιστοσελίδα, η Εταιρεία συλλέγει και πληροφορίες σχετικές με τις IP διευθύνσεις του. Έτσι αναγνωρίζεται ο Internet προμηθευτής του (Internet Service Provider – ISP). Η Eταιρεία συλλέγει και χρησιμοποιεί τις IP διευθύνσεις για την εξαγωγή στατιστικών επισκεψιμότητας.

Η Ιστοσελίδα δεν συλλέγει οικονομικές πληροφορίες για τους χρήστες. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να αγοράσει ένα προϊόν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας, για την πληρωμή θα κατευθυνθεί σε έτερη ιστοσελίδα (της ηλεκτρονικής υπηρεσίας πληρωμών «Paypal»). Οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχει ο χρήστης στην εν λόγω υπηρεσία υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου της εταιρείας αυτής, στην οποία και παραπέμπει εν προκειμένω η Εταιρεία, η οποία δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση από μέρους της εν λόγω υπηρεσίας, πληροφοριών που συλλέγονται μέσω αυτής.

Επίσης, η Ιστοσελίδα δεν συλλέγει ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων («ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα»), αφού δεν ζητά ούτε σε οποιοδήποτε στάδιο της εγγραφής σε λογαριασμό ή άλλης υπηρεσίας απαιτεί την αποκάλυψη πληροφοριών σχετικών με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις πολιτικές απόψεις, τη θρησκεία ή άλλες πεποιθήσεις, την υγεία, το ποινικό υπόβαθρο ή τη συμμετοχή του χρήστη σε συνδικαλιστικές οργανώσεις κ.λ.π..

Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει κατά τα παραπάνω για την ενημερωτική υποστήριξη των επισκεπτών / χρηστών της και για την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις με στόχο την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των πελατών / χρηστών της σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω της Ιστοσελίδας και την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων.
Οι χρήστες έχουν, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα να ζητήσουν τη διαγραφή ή/και διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων, ενώ μπορούν οποτεδήποτε να απεγγραφούν, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία της Ιστοσελίδας και επιλέγοντας το ανάλογο πεδίο.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ NEWSLETTERS ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κατά την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη στα newsletters της Εταιρείας, του ζητείται να παράσχει πληροφορίες, όπως το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του.
Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζεται η Εταιρεία για την ενημέρωση των χρηστών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και για την απευθείας εμπορική προώθηση των προϊόντων, πάντοτε σύμφωνα με τη γενική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζει, καθώς και σύμφωνα με το νόμο που διέπει τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία.
Οποιοσδήποτε χρήστης λαμβάνει newsletters μπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει τον τερματισμό της επικοινωνίας και να αντιταχθεί, με εύκολο τρόπο και δωρεάν, στη συλλογή και χρήση των δεδομένων του επιλέγοντας την απεγγραφή από τα newsletters της Εταιρείας, η οποία του παρέχεται σε κάθε σχετικό μήνυμα που του αποστέλλεται, με τρόπο σαφή και ευδιάκριτο.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών καθώς και των ηλεκτρονικών τους συναλλαγών και δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει μέσω της Ιστοσελίδας.

Η Iστοσελίδα λειτουργεί υπό ειδικό πρωτόκολλο ασφαλείας (https) το οποίο ανανεώνεται εγκαίρως και η προστασία των δεδομένων επιτυγχάνεται μέσω τεχνολογικών λογισμικών κρυπτογράφησς (Secure Socket Layer). Η Εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες και λαμβάνει και εφαρμόζει τα ανάλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προς προφύλαξη των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και προς προστασία των δεδομένων αυτών από μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση και αλλαγή ή καταστροφή. Οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας αλλά και της Εταιρείας γενικά δεν απευθύνονται κατά κανόνα σε παιδιά και δεν συλλέγονται συνειδητά προσωπικά δεδομένα από παιδιά κάτω των 16 ετών.
Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για λόγους που αφορούν στη χρήση της Ιστοσελίδας (π.χ. ενημέρωση, υποβολή παραγγελιών κ.λ.π.), για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και πάντως όχι για ασύμβατους με το σκοπό της συλλογής τους σκοπούς. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται μόνο για όσο χρόνο απαιτείται για τον σκοπό της επεξεργασίας τους.

Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση απαγορεύεται, με εξαίρεση όπου επιτρέπεται ή επιβάλλεται εκ του νόμου η χρήση από τρίτους, π.χ. από αρμόδιες Αρχές.
Τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών δύνανται να γνωστοποιούνται και σε συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με την Εταιρεία επιχειρήσεις, με σκοπό την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών, την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της πελατειακής σχέσης τους με την Εταιρεία κ.λ.π.. Στις περιπτώσεις αυτές, η Εταιρεία φροντίζει ώστε οι εν λόγω επιχειρήσεις να εφαρμόζουν ανάλογα μέτρα που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

COOKIES

Η Ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την παροχή βέλτιστης εμπειρίας χρήσης και περιήγησης στην Ιστοσελίδα. Τα cookies είναι κρυπτογραφημένη αλληλουχία κειμένου, μικρά αρχεία κειμένου δηλαδή, που τοποθετεί η Ιστοσελίδα στον υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του όπως επίσης δεν συμβάλλουν στην επώνυμη αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη.

Τα cookies τα οποία χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τα προσωρινά (“session”) cookies και τα μόνιμα (“persistent”) cookies.
Τα προσωρινά (session) cookies αποθηκεύονται προσωρινά σαν αρχεία στον υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη, αλλά διαγράφονται αυτόματα, όταν κλείσει τον browser ή βγει από την Ιστοσελίδα. Tα μόνιμα (persistent) cookies αποθηκεύονται σαν αρχεία στον υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη και παραμένουν εκεί και αν κλείσει τον browser, εκτός αν τα διαγράψει.

Η Εταιρεία κάνει χρήση και των web analytics cookies, από τη Google, τα οποία επιτρέπουν στην Εταιρεία να παρακολουθεί την αλληλεπίδραση των χρηστών εντός της Ιστοσελίδας. Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύουν προσωπικά στοιχεία όπως κάνουν άλλες ιστοσελίδες και βασίζονται αποκλειστικά στο ιστορικό περιήγησης.

Εάν ο χρήστης αποκτήσει πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας από κινητή ή άλλη συσκευή, η Εταιρεία μπορεί να συλλέξει ένα μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής που έχει εκχωρηθεί στη συγκεκριμένη συσκευή, δεδομένα γεωγραφικής κατανομής ή άλλα στοιχεία συναλλαγής για την εν λόγω συσκευή. Ενδέχεται επίσης να συλλέξει cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης (όπως cookies του browser, εικονοστοιχεία, beacons και τεχνολογία Adobe Flash που αποκαλείται συνήθως «Flash cookies»).
Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα cookies για να αναγνωρίζει ο server που φιλοξενεί την Ιστοσελίδα τους επισκέπτες, όταν επιστρέφουν σε αυτήν. Επίσης, για να μετράται η χρήση των διαφόρων σελίδων της Ιστοσελίδας ώστε να μπορεί η Εταιρεία να τη διαμορφώνει ανάλογα με της ανάγκες των χρηστών για πρόσβαση και για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας ή/και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing.
Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί τα cookies για να αποσπάσει πληροφορίες σχετικά με την επισκεψιμότητα των χρηστών σε άλλες ιστοσελίδες, ή για την εξακρίβωση των προσωπικών τους στοιχείων.
Τα cookies δε διαφθείρουν και δε βλάπτουν τον υπολογιστή, τα προγράμματα ή τα αρχεία του υπολογιστή του χρήστη.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ COOKIES

Όλα τα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο επιτρέπουν στον επισκέπτη / χρήστη της Ιστοσελίδας να περιορίσει τη διακίνηση των cookies μέσα από τις ρυθμίσεις ή τις επιλογές του διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.
Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της Ιστοσελίδας δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου της Ιστοσελίδας από τον επισκέπτη / χρήστη ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Επιχείρησης – Διεύθυνση φυσικού προσώπου / Έδρα επιχείρησης – ΤΚ – Τηλέφωνο – E-mail – fax – ΑΦΜ – ΔΟΥ – Πόλη – Χώρα – Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας. Τα στοιχεία αυτά απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών (φορολογικών) παραστατικών και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο της Εταιρείας, ιδίως για λόγους εκπλήρωσης της συμβατικής σχέσης του χρήστη με αυτήν (τιμολόγηση, διεκπεραίωση της παραγγελίας κ.λ.π.).

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τους αφορούν, ενημέρωσης, συμπλήρωσης, διόρθωσης, διαγραφής ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων τους, όπως εκάστοτε προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, ελληνική και κοινοτική, για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Έχουν επίσης το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή. Αν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή τους, οι χρήστες έχουν ακόμη το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεση αυτή οποτεδήποτε, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.
Για οποιαδήποτε απορία, πρόταση, παρατήρηση ή δήλωση σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα προβληματίζει τους χρήστες καθώς και για την άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά τους ως υποκείμενα των προσωπικών τους δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@benjaminmoore.com.gr ή/και στο Τηλ: 210 2888 700

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορούν να επισκέεπτονται την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr – Τα δικαιώματά μου – Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει στα πλαίσια εφαρμογής των παρόντων Όρων, αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική») αναφέρεται στις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούνται από την «VOYATZOGLOU» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «Εμείς»), με έδρα στη Μεταμόρφωση Αττικής, επί του 12ου χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας.

Όλες οι αναφορές σε «Εμείς», «μας» ή «Εταιρεία» στο πλαίσιο αυτής της Πολιτικής θεωρούνται ότι αναφέρονται στην Εταιρεία και στις εταιρείες του Ομίλου BOΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ, ανάλογα με την περίπτωση.

Η Εταιρεία μας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ως εργοδότης, υποψήφιος εργοδότης, πελάτης και προμηθευτής προϊόντων και υπηρεσιών, για σκοπούς σχετικούς με προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της καθώς και κατά την διάρκεια λειτουργίας και λόγω της συνήθους δραστηριότητάς της στους κλάδους:

• Ολοκληρωμένων Λύσεων Εξοπλισμού Καταστημάτων & Αποθηκών
• Εμπορίου & Διανομής Τεχνικών Προϊόντων και ειδών D.I.Y.
Επεξεργάζεται, επίσης, προσωπικές πληροφορίες όταν συνεργάζεται με τρίτα μέρη/ συνεργαζόμενες επιχειρήσεις καθώς και και όταν κάποιος επισκέπτεται την ιστοσελίδα της.
Η Εταιρεία, όπως και κάθε εταιρεία-μέλος του Ομίλου VOYATZOGLOU, επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα κατά τη διάδραση με τις λοιπές εταιρείες του Ομίλου, και, δεδομένου ότι οι μετοχές της VOYATZOGLOU διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, επεξεργάζεται επίσης πληροφορίες σχετικά με τους επενδυτές της και τη σχέση τους με την Εταιρεία.

Τι είδους δεδομένα επεξεργαζόμαστε


Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνουν ενδεικτικά πληροφορίες σχετικές με:
• Εργαζόμενους, όπως το ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας (πλήρη διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου), ημερομηνία και τόπο γέννησης, γένος, στοιχεία οικογενειακής κατάστασης, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, διαβατηρίων, αριθμούς ταυτότητας/διαβατηρίου, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. και Α.Μ.Κ.Α, καθώς και πληροφορίες σχετικά με προϋπηρεσία, συστάσεις, και επαγγελματικές πιστοποιήσεις, αλληλογραφία με ή σχετικά με το υποκείμενο των δεδομένων, την σύμβαση εργασίας καθώς και τροποποιήσεις αυτής και κάθε απαιτούμενη πληροφορία για την εκτέλεση της σύμβασης εργασίας.
• Υποψηφίους εργαζομένους, όπως το ονοματεπώνυμο, το γένος, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία και τόπο γέννησης, διεύθυνση αλληλογραφίας, αριθμούς τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και άλλα στοιχεία επικοινωνίας, το βιογραφικό σημείωμα, τίτλους σπουδών, επαγγελματικά προσόντα, πιστοποιήσεις και αναφορές σε προηγουμένη εργασία καθώς και ιστορικό προϋπηρεσίας και σεμιναρίων ή εικόνες/φωτογραφίες οι οποίες πιθανόν συμπεριλαμβάνονται στο βιογαφικό τους και τη σχετική αίτηση εργασίας.
• Προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτών, τεχνικών, δικηγόρων, λογιστών, ελεγκτών, και άλλων παρόχων υπηρεσιών, εάν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα-συνεργάτες μας ή του προσωπικού αυτών και των εκπροσώπων τους, εάν πρόκειται για εταιρείες, όπως το ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αλληλογραφίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς τηλεφώνων), Α.Φ.Μ., στοιχεία πληρωμών, θέση εργασίας, λογαριασμούς και συναφή έγγραφα.
• Πελάτες, εάν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, ή του προσωπικού και των εκπροσώπων τους, εάν πρόκειται για εταιρείες, όπως το ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αλληλογραφίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς τηλεφώνου), Α.Φ.Μ., στοιχεία πληρωμών, τίτλο εργασίας και ρόλο/λειτουργία, πληροφορίες σχετικά με αποστολές/παραδόσεις.
• Τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, όπως π.χ. τη διεύθυνση IP, τον τύπο διακομιστή και τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου που χρησιμοποιούν, τις ιστοσελίδες τις οποίες επισκέπτονται, τα σχετικά URL, ημέρα και ώρα και διάρκεια της επίσκεψης, εξαγόμενα δεδομένα και τηλεφορτωμένα αρχεία κλπ.
• Τους μετόχους μας και τους συνδικαιούχους τους, όπως το ονοματεπώνυμο, το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, την ιθαγένεια, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση αλληλογραφίας, αριθμούς τηλεφώνων, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), αριθμό μερίδας ΣΑΤ, κ.λ.π..

Ειδικές κατηγορίες δεδομένων


Όπου αυτό είναι απαραίτητο, μπορεί να τηρούμε και να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που αφορούν την υγεία των υποκειμένων των δεδομένων οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν λόγους για την απουσία ή/και αναφορές ατυχημάτων και σχετικά σημειώματα, καθώς και ιατρικά αρχεία, όπως εν προκειμένω συμβαίνει στην περίπτωση των εργαζομένων και του προσωπικού της Εταιρείας μας.
Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις μας στο πεδίο της υγείας, ασφάλειας και υγιεινή στην εργασία, μεταξύ άλλων προκειμένου να εξετάσουμε πώς η υγεία του υποκειμένου των δεδομένων επηρεάζει την ικανότητα προς εργασία, καθώς και για να συμμορφωθούμε με τις θεσμικές μας υποχρεώσεις και την ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με την πρόσληψη, απασχόληση και άλλες βιομηχανικές ή επαγγελματικές απαιτήσεις σχετικά με την ιατρική της εργασίας (π.χ. αναγγελία ατυχήματος, άδειας ασθενείας κ.λ.π.).
Τα παραπάνω δεδομένα και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που συνιστούν ειδική κατηγορία δεδομένων συλλέγονται νόμιμα και επεξεργάζονται από την Εταιρεία και στην περίπτωση που αυτό δεν είναι επιτρεπτό ή δεν απαιτείται από το νόμο ή μια τέτοια πληροφορία απαιτείται για να προστατευθεί το υποκείμενο σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λαμβάνουμε τη ρητή συγκατάθεσή του.

Από πού συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα


Η Εταιρεία συλλέγει προσωπικές πληροφορίες:
• Απευθείας από το υποκείμενο των δεδομένων, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των υποψηφίων εργαζομένων, των εργαζομένων, των εκπροσώπων και των υπευθύνων επικοινωνίας των πελατών μας, των προμηθευτών μας κ.λ.π..
• Από εσωτερικές πηγές, όπως συμβαίνει όταν κάποιος εργαζόμενός μας συστήνει κάποιο πρόσωπο ως υποψήφιο εργαζόμενο ή πελάτη ή προμηθευτή κ.λ.π..
• Από τρίτα μέρη, π.χ. από αντιπροσώπους, μεσάζοντες, προμηθευτές, συνεργάτες κ.λ.π..
• Μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος πληροφοριών του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στο πλαίσιο της επικοινωνίας μας με αυτό, όταν, για παράδειγμα, λαμβάνουμε τα απαραίτητα αρχεία για την ενημέρωση των μητρώων των μετόχων μας.
• Από δημόσια προσβάσιμες πηγές, όπως π.χ. από εμπορικά μητρώα και μητρώα επιχειρήσεων, εκθέσεις του κλάδου, από το διαδίκτυο, από καταλόγους ή εφημερίδες κ.λ.π..

Γιατί επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα


Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία μας είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των κύριων δραστηριοτήτων της. Ειδικότερα, και αναλόγως της περίπτωσης, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των:
• Εργαζομένων μας με σκοπό να εκπληρώσουμε τις συμβατικές υποχρεώσεις μας ως εργοδότες τους και να εκτελέσουμε τη σύμβαση εργασίας τους (π.χ. για λόγους καταβολής του μισθού τους κ.λ.π..), καθώς και στο πλαίσιο συμμόρφωσης με νόμιμες απαιτήσεις (ενημέρωση των αρμοδίων αρχών, πληρωμές κοινωνικής ασφάλισης κτλ.).
• Υποψηφίων εργαζομένων προκειμένου να αξιολογήσουμε τις αιτήσεις τους και να εκτιμήσουμε συνολικά τα προσόντα και την ικανότητά τους να εργαστούν στην Εταιρεία μας.
• Προμηθευτών μας με σκοπό να εκπληρώσουμε τις συμβατικές και νόμιμες υποχρεώσεις μας απέναντί τους στο πλαίσιο των εμπορικων συμφωνιών μας (π.χ. για λόγους πληρωμής, παραλαβής των υπηρεσιών η προϊόντων τους κ.λ.π..).
• Παρόχων υπηρεσιών και εργολάβων μας, με σκοπό να εκπληρώσουμε τις συμβατικές υποχρεώσεις μας απέναντί τους στο πλαίσιο της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή έργου κατά περίπτωση (π.χ. για λόγους καταβολής της πληρωμής κ.λ.π.), καθώς και στο πλαίσιο συμμόρφωσης με νόμιμες απαιτήσεις (π.χ. για την τήρηση φορολογικού αρχείου κ.λ.π.).
• Πελατών μας, για την εκτέλεση των εκ του νόμου ή από τη σύμβασή μας υποχρεώσεων (π.χ. για λόγους αποστολής προϊόντων, διαχείρισης πιστώσεων, τιμολόγησης, διακανονισμού του τιμήματος κλπ.)
• Μετόχων μας, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις νόμιμες υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τη φορολογική νομοθεσία και τις κανονιστικές απαιτήσεις ως εισηγμένη εταιρεία.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η επεξεργασία γίνεται για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων, ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων καθορίζεται από τη σύμβαση που έχουμε με το υποκείμενο των δεδομένων, ενώ στην περίπτωση κατά την οποία η επεξεργασία υπαγορεύεται από νόμο ή κανονισμό, ο σκοπός συνήθως σχετίζεται με διατάξεις εμπορικών, βιομηχανικών, εμπορικών ή φορολογικών αρχών και φορέων ή για να εξυπηρετηθούμ ελεγκτικοί σκοποίτων εν λόγω αρχών.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, απαιτείται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για να επιδιώξουμε τα νόμιμα συμφέροντα της Εταιρείας, όπως για παράδειγμα για να αποτρέψουμε απάτη ή πιθανά εγκλήματα, για διοικητικούς σκοπούς ή για να προστατέψουμε τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και για να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητά μας όπως στην περίπτωση των συστημάτων καταγραφής (CCTV), των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για τη διαχείριση των παραπόνων των πελατών, την διαβίβαση δεδομένων εντός του Ομίλου κ.λ.π..
Στις περιπτώσεις αυτές, προσπαθούμε να μην επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων σε περίπτωση που αυτά τα συμφέροντα υπερισχύουν των συμφερόντων τους, και χρησιμοποιούμε μόνο τις μεθόδους και τις τεχνολογίες που είναι απαραίτητες και αναλογικές, και που εφαρμόζονται με τον λιγότερο παρεμβατικό τρόπο και με τα κατάλληλα εκείνα μέσα τα οποία εξασφαλίζουν ισορροπία με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου.
Χωρίς αυτά τα δεδομένα, η Εταιρεία μπορεί να μην είναι σε θέση να καταρτίζει συμβάσεις με προμηθευτές και πελάτες, να συνεχίσει τη σχέση εργοδότη-εργαζομένου και τις συμφωνίες παροχής-αντιπαροχής κ.λ.π.., όπως εκάστοτε ισχύει.
Επεξεργαζόμαστε ακόμη προσωπικά δεδομένα κατόπιν συγκατάθεσης του υποκειμένου για λόγους που συνδέονται με πλεονέκτημα υπέρ αυτών (όπως συμβαίνει στην περίπτωση των εργαζομένων μας που συναινούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων όταν συμπεριλαμβάνονται οικειοθελώς σε ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο κ.λ.π..).
Σε τέτοιες περιπτώσεις το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συγκατάθεσή του, γεγονός το οποίο δεν επηρεάζει τη επεξεργασία των δεδομένων μέχρι την σχετική ημερομηνία ανάκλησης της συγκατάθεσης.

CCTV/ Ηλεκτρονική αλληλογραφία


Στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας μας υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα CCTV το οποίο καταγράφει μόνο εικόνα και όχι ήχο και η καταγραφή συμμορφούται πλήρως με την εν ισχύ νομοθεσία για τη βιντεοεπιτήρηση.
Εκτός των εγκαταστάσεων της Εταιρείας, επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορεί να γίνεται και μέσω του εταιρικού εξοπλισμού (π.χ. φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές ή ταμπλετες, κινητά τηλέφωνα κ.λ.π.) για λόγους σχετικούς με τα έννομα συμφέροντα της Εταιρείας, για σκοπούς προστασίας των περιουσιακών στοιχείων και των πόρων της, στη βάση συγκατάθεσης από τα υποκείμενα/εργαζομένους/συνεργάτες.
Οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τίτλος/θέση, στοιχεία επικοινωνίας) αποστέλλεται ή/και λαμβάνεται από την Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οποιαδήποτε περαιτέρω ηλεκτρονική αλληλογραφία, τυγχάνει επεξεργασίας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και οποιοδήποτε άλλο ισχύοντα νόμο ή κανονισμό.
Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στην αλληλογραφία και στα τυχόν συνημμένα της με τρόπο νόμιμο, δίκαιο και διαφανή για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς. Οι παραλήπτες της αλληλογραφίας μας ενημερώνοτναι δεόντως ότι έχουν όλα τα δικαιώματα που τους παρέχονται από τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης


Η Εταιρεία διατηρεί λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης / κοινωνικά δίκτυα (Facebook, LinkedIn, YouTube, Pinterest). Με την επίσκεψη στους εν λόγω λογαριασμούς, η διεύθυνση IP του επισκέπτη και λοιπά προσωπικά του δεδομένα διαβιβάζονται στον πάροχο του αντίστοιχου μέσου κοινωνικής δικτύωσης και υπόκεινται σε επεξεργασία σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου του εκάστοτε παρόχου.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά τα παραπάνω από τους παρόχους μέσων κοινωνικής δικτύωσης:
https://el-gr.facebook.com/privacy/explanation
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.youtube.com/intl/el/yt/about/policies/#community-guidelines
https://policy.pinterest.com/el/privacy-policy

Πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα


Δεν συλλέγουμε περισσότερες πληροφορίες από όσες χρειαζόμαστε για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα.
Τηρούμε ακριβή και ενημερωμένη βάση δεδομένων με τρόπο που εξασφαλίζει εύλογα την κατάλληλη ασφάλεια, προστασία από μη εξουσιοδοτημένη η παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή η ζημία.
Περιορίζουμε τη φυσική πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα και διατηρούμε και χρησιμοποιούμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και συγκεκριμένες τεχνολογικές λύσεις και συστήματα πληροφορικής για να προστατέψουμε την ακεραιότητα, ασφάλεια και διαθεσιμότητα των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε.

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ


Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ούτε προβαίνει στην κατάρτιση προφίλ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.

Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα


Τα προσωπικά δεδομένα δεν τηρούνται από Εμάς για περισσότερο χρόνο από όσο χρειάζεται για τους σκοπούς για τους οποίους γίνεται η επεξεργασία τους.
Για όσο χρονικό διάστημα τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται από την Εταιρεία, εφαρμόζουμε τα αναγκαία και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως απαιτείται από το νόμο, προκειμένου να προστατεύονται τα δικαιώματα και τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων και να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η εμπιστευτικότητα των δεδομένων αυτών, όπως π.χ. περιορίζοντας την παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβασης σε τέτοια δεδομένα, την τυχαία απώλεια, καταστροφή ή βλάβη τους.
Όταν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τη συναίνεση του υποκειμένου, η επεξεργασία αυτή λαμβάνει χώρα για όσο καιρό η συναίνεση παραμένει έγκυρη και μέχρις ότου ανακληθεί από το υποκείμενο των δεδομένων.

Ποιος έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε


Οι παραπάνω πληροφορίες γνωστοποιούνται μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας μας, καθώς και σε αρμόδιες αρχές εάν και στο βαθμό που αυτό είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με το νόμο (π.χ. σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, φορολογικές αρχές κ.λ.π.).
Κοινοποιούμε επίσης προσωπικά δεδομένα σε παρόχους υπηρεσιών και εξωτερικούς συμβούλους (π.χ. δικηγόρους και παρόχους συστημάτων μηχανογράφησης) για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων μας ή όπου χρειάζεται να συμμορφωθούμε με τις συμβατικές μας υποχρεώσεις απέναντι στο υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων, για παράδειγμα στους παρόχους συστημάτων πληροφορικής, στις τράπεζες ή σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την διαχείριση πληρωμών κ.λ.π., καθώς και για θέματα παράδοσης προϊόντων ή/και όταν χρειάζεται να μεταφέρουμε συγκεκριμένες πληροφορίες στους ασφαλιστικούς μας συνεργάτες (π.χ. στην περίπτωση ατυχήματος).
Σε κάθε τέτοια περίπτωση προβαίνουμε σε διαβίβαση των δεδομένων μόνο όταν ενδείκνυται και μόνο σύμφωνα με το νόμο και προσπαθούμε να εξασφαλίζουμε σε κάθε περίπτωση ότι αυτά τα τρίτα μέρη έχουν αναλάβει τις κατάλληλες υποχρεώσεις ως προς την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να διασφαλίζουν και αυυτοί την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα αυτών.
Λόγω της διεθνούς δραστηριότητάς μας και της δομής του Ομίλου μας, τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν εκτός του Ε.Ο.Χ., στο βαθμό που πρέπει ενδεχομένως να συμμορφωθούμε με νομικές ή συμβατικές μας υποχρεώσεις ή/και για σκοπούς που σχετίζονται με τη διαχείριση της λειτουργίας του Ομίλου μας.
Αυτό συμβαίνει μόνο όταν εξασφαλίζεται ένα επαρκές επίπεδο προστασίας ή όταν υπάρχουν διασφαλίσεις, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τυποποιημένων συμβατικών όρων, που εξασφαλίζουν την απαιτούμενη προστασία των δεδομένων αυτών.
Ενόψει της συνεχιζόμενης ανάπτυξης και επέκτασης των δραστηριοτήτων μας ενδέχεται να μετέχουμε σε συγχωνεύσεις ή/και εξαγορές με άλλες οντότητες, στις οποίες περιπτώσεις είναι σύνηθες τα προσωπικά δεδομένα να εμπλέκονται στη συναλλαγή ή σε πιθανή συναλλαγή. Η Εταιρεία διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα και την προστασία των επεξεργαζόμενων προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τέτοιες συναλλαγές, εφαρμόζοντας σε όλες αυτές τις περιπτώσεις προστατευτικές για τα προσωπικά δεδομένα διατάξεις ή/και άλλες διασφαλίσεις (υποχρεώσεις μη κοινοποίησης και προστασίας δεδομένων κ.λ.π.).

Όταν αναθέτουμε την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων


Όταν η Εταιρεία αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της σε τρίτο μέρος – εκτελούντα την επεξεργασία, επιλέγει συνεργαζόμενο μέρος το οποίο παρέχει επαρκές επίπεδο και μέτρα ασφαλείας και προβαίνει σε εύλογες ενέργειες για να διασφαλίσει τη συμμόρφωσή του με αυτά, και δεσμεύει αυτό με αντίστοιχες συμφωνίες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Μελλοντική χρήση και ενημέρωση


Εάν στο μέλλον σκοπεύουμε να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα για σκοπό διάφορο από αυτόν για τον οποίο αυτά αρχικώς συλλέχθηκαν, θα ενημερώσουμε το υποκείμενο για το σκοπό αυτό και για κάθε άλλη σχετική πληροφορία εάν ο σκοπός αυτός δεν είναι συμβατός με τον αρχικό.

Δικαιώματα του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων


Εάν και στο βαθμό που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου με βάση τη συγκατάθεσή του, το υποκείμενο μπορεί να άρει αυτή τη συγκατάθεση και να ζητήσει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε ή/και να γνωστοποιούμε τα προσωπικά του δεδομένα για οποιονδήποτε ή για όλους τους σκοπούς για οποίους είχε αρχικά δοθεί η συγκατάθεση στην Εταιρεία.
Το υποκείμενο προσωπικών δεδομένων έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, όπως για παράδειγμα την χορήγηση αντιγράφου αυτών ή/και σχετικές πληροφορίες για τα προσωπικά του δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία, καθώς και τη διόρθωση οποιουδήποτε ανακριβούς προσωπικού του δεδομένου ή τη συμπλήρωση αυτού, την διαγραφή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας, ανάλογα με την περίπτωση.
Το υποκείμενο έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία δεδομένων εκ μέρους της Εταιρείας, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και να λάβει τα δεδομένα σε κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο μορφότυπο.
Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων, τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να επικοινωνούν με την Εταιρεία μέσω της φόρμας που υπάρχει στην ιστοσελίδα της Εταιρείας καθώς και:
– με fax: 210 2888699
– τηλ.: 210 2888 700
– μέσω email: customerath@voyatzoglou.gr
– στη διεύθυνση: 12ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, ΤΚ 14451, Μεταμόρφωση.
Στην περίπτωση που κάποιος θεωρεί ότι η προστασία των προσωπικών του δεδομένων παραβιάζεται από την Εταιρεία, μπορεί να υποβάλει σχετική καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ/ www.dpa.gr / Λεωφόρος Κηφισίας 1-3. Τ.Κ. 115 23, Αθήνα/ τηλ.: +30 210 6475600 / fax: + 30 210 6475628 / e-mail: contact@dpa.gr).

Τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική


Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε περιστασιακά τροποποιήσεις σε αυτή την Πολιτική. Ανανεώνοντας τακτικά την ιστοσελίδα μας διασφαλίζουμε ότι το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων γνωρίζει ανά πάσα στιγμή την επικαιροποιημένη εκδοχή της παρούσας Πολιτικής.
Εάν προβούμε σε ουσιαστικές αλλαγές της παρούσας Πολιτικής, θα ειδοποιήσουμε αμέσως μέσω εμφανούς ειδοποίησης στην ιστοσελίδα μας ή θα ειδοποιήσουμε την σχετική κατηγορία των υποκείμενων των προσωπικών δεδομένων.